دانش روز در دسترس شماست.

دریافت فایل الکترونیکی آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی شرکت‌های معتبر عرضه‌کننده تجهیزات NDT و هر آنچه برای نحوه بکارگیری سیستم‌ها و بروز‌ رسانی دانش شما در حوزه علوم فتونیک نیاز است، در این صفحه از وبسایت شرکت "تابش  تجهیز آزما" ارائه شده است.

Creating a new product usually starts with a dream
a dream that is often compromised by

دانلود

Premature corrosion of a
substrate is usually due to a
coating failure

دانلود

YXLON GEMINY – EXPERIENCE
SMART SYSTEM CONTROL AND
ADVANCED CT-INSPECTIONS

دانلود

UNIVERSAL X-RAY AND CT INSPECTION SYSTEM
FOR MEDIUM TO LARGE CAST PARTS

دانلود